CHAP biedt psychopastorale begeleiding aan christenen die problemen ervaren met seksualiteit, verslaafd zijn geraakt aan (internet)pornografie en/of prostitueebezoek. Ons uitgangspunt is dat ieder mens uniek en waardevol is in Gods ogen. Dat willen we laten doorklinken in onze hulpverlening. We hechten daarom belang aan zorgvuldigheid, respect en deskundigheid.

Individuele psychopastorale hulp
Bij CHAP kennen we de spanning die er kan ontstaan tussen problemen op seksueel gebied en een orthodox Bijbelse geloofsovertuiging. We vinden het belangrijk om cliënten de gelegenheid te bieden om hun verhaal te vertellen. Onze hulpverlening is erop gericht om op een gezonde manier met seksualiteit om te gaan. In een serie van individuele gesprekken staan we onder andere stil bij ervaringen uit het verleden, christen-zijn en de relatie met mensen om de hulpvrager heen. Ook andere onderwerpen die voor de hulpvrager van belang zijn, kunnen aan de orde komen.

Hulpverleningstraject
Het hulpverleningstraject start met een intake fase, bestaande uit een aanmeldings- en adviesgesprek. Hierin bespreken we de hulpvraag van de cliënt en stellen we gezamenlijk doelen op. Vervolgens start de hulpverleningsfase waarin we de hulpvrager deskundig begeleiden met het behalen van de samen opgestelde behandeldoelen. Halverwege het hulpverleningstraject vindt er een evaluatie plaats. Zodra de hulpverleningsfase is afgerond, bepalen we in overleg met de cliënt of het wenselijk is om nazorg gesprekken in te plannen. Een gemiddeld hulpverleningstraject bestaat uit 10 tot 13 gesprekken. Mocht er een vermoeden zijn van problematiek waarbij de inzet van een psycholoog of psychiater gewenst is, dan verwijzen wij - in overleg - de hulpvrager door naar een ggz-instantie. 

Tarieven en vergoeding
Per gesprek van 60 minuten brengen wij 50 euro in rekening. De betaling kan contant of per pin voldaan worden. Cliënten die verzekerd zijn bij Pro Life kunnen via hun aanvullende verzekeringspakket de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. Voor meer informatie verwijzen we naar de polisvoorwaarden van de verzekeraar.